Ponukové konanie - predaj RD s pozemkami, obec Badín

Pridať do obľúbených
Kontakt
Nezabudnite spomenúť že voláte z RealityPark.sk
Kontakt: Mgr. Igor Kleniar
Pridané 22-12-2017 14:36
Upravené: 22-12-2017 14:36
Pridal
Neregistrovaný inzerent

Popis

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, ako záložný veriteľ v druhom poradí, v rámci realizácie výkonu záložného práva, ktorá sa uskutoční priamym predajom, ponúka v zmysle ust. § 151m Obč. zák. na priamy predaj záloh, ktorý tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Badín, obci Badín, zapísané na liste vlastníctva č. 653 ako pozemok KN-C parc. č. 355/7, záhrady o výmere 365 m2; pozemok KN-C parc. č. 355/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2; pozemok KN-C parc. č. 355/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2 a stavba – rodinný dom so súp. č. 562 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 355/13. Cena ponúkaných nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je 167.000 EUR.   Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. týmto zároveň záujemcov informuje, že ponúkané nehnuteľnosti sa budú prevádzať zaťažené záložným právom prednostného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, tak ako je zapísané na LV č. 653 pre k.ú. Badín.   Záujemcovia o kúpu uvedeného zálohu môžu podať písomnú záväznú ponuku na kúpu celého zálohu v lehote najneskôr do 10.01.2018 s tým, že rozhodujúcim kritériom vyhodnotenia ponúk bude ponúkaná cena za kúpu zálohu a jej splatnosť.   Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. s tým, že záväzné ponuky sú povinní záujemcovia zasielať na adresu sídla spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o, a to Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica. Záväznú ponuku doručenú spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. všetky ním neskôr podané záväzné ponuky odmietne. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:  
  1. identifikačné údaje záujemcu,
  2. navrhovanú kúpnu cenu ponúkaného predmetu predaja,
  3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná jej vlastnoručným podpisom,
  4. v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra,
  5. záujemca – právnická osoba predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného, alebo iného obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky,
  6. záujemca – fyzická osoba podnikateľ – predloží fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obdobného registra nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky,
  7. záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti,
  8. kontaktné údaje záujemcu (e-mail, tel. čislo). 
Záujemcovia o kúpu predmetných nehnuteľností môžu získať bližšie informácie od konateľa spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., Mgr. Igora Kleniara. Do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetných nehnuteľností možno nahliadať v sídle spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. po predchádzajúcej  dohode na tel. čísle 0917 666 400 alebo e-mailom na adrese kleniar@transmedic.sk. TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o otvorí doručené obálky s ponukami a tieto vyhodnotí do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk. TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. si zároveň s poukazom na princíp zmluvnej autonómie vyhradzuje právo akúkoľvek ponuku odmietnuť. O výsledkoch vyhodnotenia tohto ponukového konania bude spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. informovať len toho záujemcu, s ktorým sa spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. rozhodne vstúpiť do záverečných rokovaní o uzavretí zmluvy. Ostatným záujemcom budú informácie poskytnuté na základe ich žiadosti.
esiack - pomaha
Esiack znamená nádejpomáha pri liečbe rakovinywww.esiack.eu
Dovoz a predaj mraziace, chladiace vitríny a boxy
IGLOOTECHNIKApredaj mraziace, chladiace vitrínywww.iglootechnika.sk
Miesto pre reklamu
Miesto pre reklamuzvýšenie návštevnosti+reklamawww.webportaly.sk
webportaly.sk

Špecifické detaily inzerátu

TYP predaj
Domy rodinné domy
Počet izieb 6 a viac izieb
Vlastníctvo iné
Kúpelňa: Nie
Kuchyňa: Nie
Loggia: 1
Balkón: Nie
Terasa: Nie
Garáž: Nie
Špajza: Nie
Šatník: 1
Stav objektu neuvedené
Konštrukcia: tehlový
Kúrenie: ústredné
Energetický certifikát: neuvedené
Inzerent: Súkromná osoba

Lokalita

Badín, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovensko

Detail ponuky

Číslo ponuky: 4834
Zobrazené: 41
Inzerát expiruje: 22-01-2018 14:36

Podobné nehnuteľnosti

esiack - pomaha
Esiack znamená nádejpomáha pri liečbe rakovinywww.esiack.eu
Dovoz a predaj mraziace, chladiace vitríny a boxy
IGLOOTECHNIKApredaj mraziace, chladiace vitrínywww.iglootechnika.sk
Miesto pre reklamu
Miesto pre reklamuzvýšenie návštevnosti+reklamawww.webportaly.sk
webportaly.sk